Nieuwe wet biedt aanvullende optie in de strijd tegen woonoverlast

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waaraan soms moeilijk een einde kan worden gemaakt. De nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast biedt een aanvullende optie in de strijd tegen deze overlast.

Het moeten staken van het veroorzaken van ernstige en herhaaldelijk overlast of hinder

In de Wet Aanpak Woonoverlast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd dat de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing geeft aan de overlastgever. In die aanwijzing staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet nalaten. Zo kan de aanwijzing worden gegeven dat de hond moet worden gemuilkorfd, dat de bewoner slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, dat geen luide muziek mag worden gedraaid, dat de bewoner zich moet onthouden van intimiderende of bedreigende gedragingen, enzovoort. Het moet gaan om ernstige en herhaaldelijke hinder. Het is aan de burgemeester om te bepalen of de hinder ernstig genoeg is om bestuursrechtelijk optreden te rechtvaardigen. Degene aan wie de aanwijzing wordt gegeven, hoeft niet de eigenaar van de woning te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een huurder zijn, een regelmatige gast, een illegale onderhuurder of een kraker. De aanwijzing kan worden gegeven voor hinder die door deze bewoner – of door bijvoorbeeld zijn gasten – wordt veroorzaakt vanuit de woning. Daarmee wordt bedoeld gedragingen die in of nabij de woning of het erf worden verricht. Zo kan bijvoorbeeld ook worden opgetreden tegen hinderlijk gedrag van een hond in zijn eigen straat of intimiderende gedragingen voor de deur van de buurman.

Sanctie op het laten voortduren van de overlast of hinder

De burgemeester kan bepalen dat de overlastgever een dwangsom moet betalen als deze ondanks de aanwijzing de overlast of hinder laat voortduren. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan de burgemeester door feitelijk handelen de overlast tot een einde laten brengen. Daarbij kan worden gedacht aan het laten verwijderen van bezoekers uit de woning of het in beslag laten nemen van geluidsapparatuur of huisdieren. De kosten worden verhaald op de overlastgever.

Wordt de wet in elke gemeente toegepast?

Het is aan de gemeenteraad van elke gemeente om te bepalen of de burgermeester de bevoegdheid krijgt om gebruik te maken van deze nieuwe wet. De raad kan overgaan tot een generieke bevoegdheidsverlening of de burgemeester in een bepaald geval deze bevoegdheid geven.

Overlast door Airbnb-gasten tegengaan

De nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast vormt ook een middel in de strijd tegen overlast door personen die met tussenkomst van sites zoals Airbnb in een woning verblijven.

Woningcorporaties en andere verhuurders van woonruimte

Verhuurders van woonruimte en met name woningcorporaties, hebben veelvuldig te maken met overlast veroorzaakt door huurders. Zij beschikken op grond van de bepalingen in de huurovereenkomst of voorwaarden over middelen om te pogen de overlast te beëindigen. Mocht dat geen soelaas bieden en ontbinding van de huurovereenkomst ook geen oplossing zijn of niet mogelijk zijn, dan biedt de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast een aanvullende mogelijkheid. Deze nieuwe mogelijkheid is een genuanceerde tussenweg bovenop de al bestaande mogelijkheid dat aan de overlastgever een bestuursrechtelijke waarschuwing wordt gegeven of deze uit huis wordt geplaatst. De eerste mogelijkheid heeft vaak weinig of geen effect, terwijl de tweede mogelijkheid vaak te zwaar is of het echte probleem niet aanpakt. In situaties van ernstige overlast, kunnen woningcorporaties en gemeenten nu in samenspraak optreden.

Heeft u of uw organisatie ook te maken met woonoverlast?

Heeft u of uw organisatie ook te maken met woonoverlast van bijvoorbeeld een huurder en heeft u daarbij juridische bijstand nodig? Of vraagt u zich af of de Wet Aanpak Woonoverlast wellicht in uw situatie uitkomst zou kunnen bieden? Neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd op dit gebied.

 Telefoonnummer 038 421 52 21