Het rechtsgebied van de Intellectuele Eigendom(IE) omvat de wettelijke systemen tot bescherming van prestaties en onderscheidingstekens. Tot het rechtsgebied behoort ook de bescherming tegen ongeoorloofde mededinging. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn terug te vinden in verschillende nationale wetten, internationale verdragen en Europese Richtlijnen en verordeningen. De navolgende intellectuele eigendomsrechten kunnen worden onderscheiden:

  • Het octrooirecht is het exclusieve recht van de uitvinder van een nieuw voortbrengsel of een nieuw industrieel procédé om gedurende een bepaalde termijn de uitvinding te exploiteren;
  • Het auteursrecht geeft de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst enkele exclusieve bevoegdheden met betrekking tot gebruik en exploitatie van zijn werk. Onder het auteursrecht vallen het portretrecht en het beeldrecht;
  • Het merkenrecht geeft de houder van het recht een naar tijd onbegrensd exclusief recht het betreffende merk – zoals een productnaam of logo – voor bepaalde waren en diensten te gebruiken;
  • Het handelsnaamrecht geeft aan degenen die een bepaalde handelsnaam voor een bepaalde onderneming gebruikt, een zekere vorm van bescherming met betrekking tot het gebruik van die naam;
  • Het kwekersrecht is het exclusieve recht van de kweker van een nieuw plantenras om gedurende een bepaalde termijn teelt- en geoogst materiaal van het ras te exploiteren;
  • Het tekening- en modellenrecht geven de houder van het recht gedurende een in tijd begrensde periode de bevoegdheid om de tekening of het model als enige te exploiteren;
  • Het chiprecht of wel halfgeleiderrecht geeft de maker van een oorspronkelijke ontwerp van chips, microprocessors en andere halfgeleiders gedurende een bepaalde periode een exclusieve recht;
  • De naburige rechten geven aan uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties de mogelijkheid om gedurende een bepaalde termijn de door hen verrichte prestaties te exploiteren;
  • Het databankenrecht biedt intellectuele bescherming op verzamelingen van (al dan niet auteursrechtelijke) werken.
  • Het domeinnaamrecht geeft het recht op een internetdomeinnaam. Dit recht ontbeert echter een wettelijke basis. Er kan hiervoor aansluiting gezocht worden bij het handelsnaam- of merkenrecht.

Voor het octrooi-, merken-, kwekers- en tekening- of modellenrecht is een registratie nodig. Het auteurs- , handelsnaam- , databankenrecht en de naburige rechten ontstaan van rechtswege, alhoewel in het kader van bewijsvoering een aparte registratie bij bijvoorbeeld de belastingdienst wel raadzaam kan zijn.

Advocaten Intellectuele Eigendom