Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Het voorwerp van huur is een zaak.

Onderwerp van een huurovereenkomst kunnen in beginsel alle soorten zaken zijn. Een huurovereenkomst kan zowel op een onroerende als op een roerende zaak betrekking hebben. In ons rechtssysteem gaat de meeste nadruk uit naar de verhuur van onroerende zaken. Daarbij geldt een onderscheid tussen de verhuur van woonruimte en die van bedrijfsruimte. Onderwerpen die in de wetgeving ter zake worden behandeld zijn ondermeer: duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging van de overeenkomst, de vordering tot beëindiging, de gronden voor toewijzing van de vordering tot beëindiging, de verlengde overeenkomst, de huurprijsvaststelling, de indeplaatsstelling van de huurder, de vergoeding van goodwill, de verplichtingen van de huurder, de verplichtingen van de verhuurder en de schadeloosstelling bij ontruiming.

Tot het huurrecht wordt gerekend het behartigen van belangen van verhuurders en huurders, van zowel woon- als bedrijfsruimte. Het opstellen van huurcontracten en de advisering omtrent alle aspecten op het gebied van het huurrecht. Het procederen omtrent kwesties aangaande de beëindiging van huurovereenkomsten, ontruimingen, overlast, hennepteelt, huurpenningen, indeplaatsstelling etc. vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling van het huurrecht.

Advocaten Huurrecht