Het bestuursrecht is naast het privaatrecht en het strafrecht één van de drie hoofdpijlers van het Nederlandse rechtsstelsel. Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de (semi-)overheid en de burger. Het bestuursrecht vormt kort gezegd het juridisch instrumentarium van de overheid en regelt haar bemoeienis met de samenleving. Dit deel van het recht gaat over het maken en geven van regels en de handhaving daarvan.

De regels die de overheid in acht moet nemen bij het vaststellen van de burger bindende regels en besluiten zijn geüniformeerd. Op verschillende beleidsterreinen zijn dus altijd in hoofdlijnen dezelfde formele regels van toepassing. Voorbeelden: het maken van bestemmingsplannen door gemeenten, het verlenen van vergunningen zoals bouw-, milieu- en gebruiksvergunningen.
Daarnaast reikt het bestuursrecht aan de burgers gereedschap aan om de overheid te (doen) controleren bij de uitoefening van haar overheidstaken en bevoegdheden. Het bevat daarom regels over de inspraak bij de voorbereiding van overheidsbesluiten; het geven van een inspraakreactie, het indienen van een zienswijze of het inbrengen van een bedenking. Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden regelt het bestuursrecht dat bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit en daarna (hoger) beroep kan worden ingesteld.

Advocaten Bestuursrecht