Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt gedefinieerd als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verkrijgt door het sluiten van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheid om de arbeidskracht van de werknemer aan te wenden in zijn onderneming. Vanuit de werknemer bezien is de arbeidsovereenkomst een middel om een inkomen te verwerven. Zowel de werkgever als de werknemers hebben een gemeenschappelijk belang bij een gezonde onderneming. Er bestaat een harmonie op termijn. Voor wat de dagelijkse gang van zaken betreft bestaat er een potentiële disharmonie van belangen. Het onderkennen van de spanning tussen het beleid van de werkgever en de belangen van de werknemers is niet alleen realistisch, doch geeft daardoor ook mogelijkheden om tot oplossing van de tegenstellingen te geraken. Deze laatste constatering betreft de rol die het arbeidsrecht daarbij kan vervullen.

De maatschappelijke functie van het arbeidsrecht bestaat uit het reguleren van de geschetste belangentegenstellingen. In het rechtssysteem heeft de arbeidsrechtelijke regulering van de arbeidsverhoudingen in hoofdzaak op drie verschillende manieren gestalte gekregen. Dit door een stelsel van specifieke wettelijke bepalingen, een stelsel van collectieve CAO-onderhandelingen en door een netwerk van ondernemingsraden, zoals vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden. Daarnaast is van toenemend belang de regulering die zijn bron vindt in de besluiten van internationale organisaties of internationale verdragen. Onderwerpen die in het rechtssysteem met betrekking tot arbeidsrecht ondermeer worden geregeld zijn: loon en achterstallig loon, afroepcontracten, afvloeiingenregelingen, anciënniteitsbeginsel, arbeidsconflict, arbeidsduur, arbeidsongeschiktheid, bepaalde tijd, collectief ontslag, draaideurconstructie, fictieve opzegtermijn, flexibilisering, ontbinding en gedeeltelijke ontbinding, gewichtige redenen, kantongerechtprocedure, ontslagbescherming, ontslag op staande voet, vakantierechten, opzegging, proeftijd, reïntegratie, uitzendkracht, zwangerschapsverlof en ziekengeld.

Advocaten Arbeidsrecht