Agrarisch recht is een rechtsgebied dat alle aspecten omvat betreffende de exploitatie van het landelijk gebied.

Het omvat onder andere pacht, erfpacht, ruilverkaveling, onteigening, productierechten, teeltovereenkomsten, geschillen over koop/verkoop van dieren en van agrarische producten. Ook kwesties over uitwegen, overwegen en andere zakelijke rechten vallen onder het begrip agrarisch recht. Kwesties van agrarisch recht kunnen zich voordoen in de gedaante van een strafprocedure, een civiel geschil (bijvoorbeeld pacht, opfokcontracten) of een bestuursrechtelijke zaak (bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen).

De regelgeving betreffende het landelijk gebied is zeer divers. Naast wetgeving die specifiek ziet op een bepaalde agrarische sector, zoals de melkveehouderij, de intensieve veehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw, zijn er talloze andere wetten die geheel of voornamelijk regelingen bevatten die het landelijk gebied betreffen.

Advocaten Agrarisch recht