Het rechtssysteem is gebaseerd op rechtsfeiten. Dat zijn feiten, gebeurtenissen, handelingen of omstandigheden die enig recht doen ontstaan. Dit ontstaan van een recht kan een gevolg zijn van handelingen gericht op het doen ontstaan van een rechtsgevolg. De meeste rechtshandelingen zijn overeenkomsten. De aansprakelijkheid van de betrokken partijen is in dat geval gebaseerd op de verplichtingen die bij het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst over en weer door partijen zijn aangegaan. In dit verband wordt gesproken over verbintenissen uit overeenkomst. Daarnaast bestaat het leerstuk van de verbintenissen uit de wet. In die gevallen is er sprake van een buitencontractuele aansprakelijkheid die gebaseerd is op een wettelijke bepaling. Een onderliggende overeenkomst tussen de betrokken partijen ontbreekt in dat geval. De aansprakelijkheid wordt rechtstreeks gefundeerd op de desbetreffende wettelijke bepaling.

Onderwerpen die in verband met aansprakelijkheid uit overeenkomst in het rechtssysteem worden geregeld zijn ondermeer:de totstandkoming van de overeenkomst, de vormvereisten, de uitleg van de overeenkomst, de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, de vernietiging en de ontbinding van de overeenkomst, de opschortingsrechten, de verjaring en de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Onderwerpen die met betrekking tot aansprakelijkheid uit de wet in het rechtssysteem worden geregeld zijn ondermeer: aansprakelijkheid op vergoeding van schade toegebracht door een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van andere personen, aansprakelijkheid voor schade toegebracht door zaken, de onrechtmatige overheidsdaad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

Advocaten Aansprakelijkheidsrecht