Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Stein Advocaten Zwolle.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht
3. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de maatschap Stein Advocaten Zwolle (hierna Stein Advocaten Zwolle of het kantoor). Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Stein Advocaten Zwolle verbonden persoon wordt uitgevoerd.
4. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (betreffende persoonlijke opdrachtverlening, resp. hoofdelijke aansprakelijkheid) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium en verschotten
5. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Stein Advocaten Zwolle voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven.
7. De kantoorkosten worden gesteld op 5% van het honorariumbedrag.
8. Stein Advocaten Zwolle is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
9. Betaling van declaraties dient zonder verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
10. Indien de opdrachtgever consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitengerechtelijke kosten worden verhoogd met de omzetbelasting. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

  • minimumtarief € 40,00
  • 15% over de eerste € 2.500,00
  • 10% over de volgende € 2.500,00
  • 5% over de volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.755,00.

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 300,00.

Derdengelden
11. Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel mogelijk ontvangen op de rekening van de Stichting Derdengelden Stein Advocaten Zwolle en worden zo spoedig als mogelijk overgemaakt aan de rechthebbende.

Aansprakelijkheid
12. De aansprakelijkheid van Stein Advocaten Zwolle of van (voorheen) bij het kantoor werkzame personen jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stein Advocaten Zwolle in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stein Advocaten Zwolle voldoet aan de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Stein Advocaten Zwolle verleent op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis.
13. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van EUR 50.000 dan wel, indien het door Stein Advocaten Zwolle gedeclareerde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 100.000.
14. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt eveneens in geval Stein Advocaten Zwolle ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
15. Stein Advocaten Zwolle zal bij de inschakeling van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
16. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook voor het geval Stein Advocaten Zwolle aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden.
17. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Stein Advocaten Zwolle binnen zes maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Beëindiging opdracht
18. Zowel de opdrachtgever als Stein Advocaten Zwolle kunnen een opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. Stein Advocaten Zwolle heeft in dat geval het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden totdat deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
19. Nadat de zaak is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken op verzoek van deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna kan het kantoor besluiten het dossier te vernietigen.

Geschillen
20. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Stein Advocaten Zwolle is alleen Nederlands recht van toepassing.
21. De kantoorklachtenregeling, versie 1 oktober 2015, zoals vermeld op de website van Stein Advocaten Zwolle is van toepassing op de opdracht en aanvullende vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Stein Advocaten Zwolle.
22. Een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan, ter verkrijging van een bindende uitspraak, en indien de opdrachtgever en Stein Advocaten Zwolle daarover schriftelijk overeenstemming bereiken, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
23. Indien de toepasselijkheid van de geschillenregeling van de Geschillencommissie Advocatuur niet schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zwolle.

Kantoorklachtenregeling, versie 1 oktober 2015